Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.A Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van CoffeeUnique zijn, tenzij anders vermeldt, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.B Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.C Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbod/Overeenkomst

2.A De aangeboden goederen en of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en bezitten de eigenschappen die door CoffeeUnique in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

3.A De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en handelingkosten en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.B Prijsverhogingen na totstandkoming van een order zijn niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.C Betaling dient te geschieden op basis van vooruitbetaling.

3.D Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij een betaling per bank geldt de boekingsdatum.

3.E Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

3.F Indien de consument met enige betaling in gebreke is, zal CoffeeUnique gerechtigd zijn (de uitvoering van) de betreffende order en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 - De bestelling

4.A Er worden uitsluitend leveranties gedaan op goederen en/of diensten op uitdrukkelijke bestelling.

4.B In geval van een kennelijke vergissing zal de consument CoffeeUnique hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat zal de consument goederen en bescheiden ter beschikking van CoffeeUnique houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 5 - Levering

5.A CoffeeUnique zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. CoffeeUnique garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webshop.

5.B De artikelen worden na ontvangst van betaling geleverd.

5.C Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan CoffeeUnique kenbaar is gemaakt, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

5.D De door CoffeeUnique opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de ter indicatie gegeven leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.

5.E Indien de bezorging van de bestelling niet binnen dertig (30) dagen, tenzij anders is overeengekomen, geschiedt / kan geschieden, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

5.F Indien levering van een besteld product/dienst niet mogelijk blijkt te zijn, zal CoffeeUnique zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

5.G Producten van CoffeeUnique worden verzonden naar het opgegeven "verzendadres". De verzendkosten hiervan worden opgeteld bij het totaalbedrag, de som van de bestelde producten. De tarieven voor verzending zijn vastgesteld en dus geen discussiepunt. CoffeeUnique is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van producten tijdens de zending/het verzenden.

5.H Bestelde producten en diensten kunnen uitsluitend op een Nederlandse adressen afgeleverd worden.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.A De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan CoffeeUnique verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

7.A De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument CoffeeUnique daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

7.B Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CoffeeUnique de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen dertig (30) dagen te restitueren.

7.C Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, geldt een zichttermijn van zeven (7) werkdagen na aflevering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen zeven (7) werkdagen na levering de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De klant dient alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de verzending komen voor rekening van de consument. Na ontvangst van de verzending en goedkeuring van de leverancier, wordt binnen maximaal dertig (30) dagen het betaalde bedrag teruggestort.

7.D De vastgestelde zichttermijn van zeven (7) werkdagen geldt niet voor goederen of diensten die kunnen bederven, voor maatwerkproducten en reizen.

7.E CoffeeUnique zal zorg dragen voor vervanging van producten tijdens falen in (hoofd)functionaliteiten van producten gedurende een (1) jaar na factuurdatum. Voor de meeste producten geldt een garantietermijn van 1 jaar, leveranciers- en/of fabrieksgarantie. Partij- en/of bulkgoederen zijn uitgesloten van deze regeling en kunnen, mits op voorraad, enkel worden vervangen door een gelijkwaardig product.

Artikel 8 - Geschillen

8.A Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.B Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9 - Diversen

9.A CoffeeUnique is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.B Voor de gevolgen van zet- en of spelfouten op de website of andere vormen van media kan CoffeeUnique geen aansprakelijkheid aanvaarden.CoffeeUnique V.O.F.
Outstanding Internet V.O.F.

Ravenswade 54
3439LD Nieuwegein
(alleen correspondentieadres)

KvK: 57161003
BTW: NL85 2462 980B 01
Bank: NL08 INGB 0007 5255 24 (ING)